Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
4.png1.png0.png1.png9.png7.png
Hôm nay242
Hôm qua311
Tuần này1556
Tháng này6979
Toàn bộ410197

Đang truy cập

10
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

79/QĐ-BXD

15/2/2017

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí

quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

01/2017/TT-BTNMT

09/2/2017

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 quy định định mức

sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và 

đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

258/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế

phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 210/2016/TT-BTC

 10/11/2016

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật,

phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

26/2016/TT-BXD

26/10/2016

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

18/2016/TT-BXD

30/6/2016

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về

thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công

trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

16/2016/TT-BXD

 30/6/2016

Thông tư  số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư

xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

61/2016/TT-BTC

11/4/2016

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý

khoán lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư

tại doanh nghiệp

42/2017/NĐ-CP

5/4/2017

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 Về sửa đổi, bổ sung

một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015

của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

09/2016/TT-BXD

10/3/2016

Thông tư  số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng

thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

08/2016/TT-BXD 

 10/3/2018

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 hướng dẫn về hợp đồng

tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

07/2016/TT-BXD

10/3/2016

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh

giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

06/2016/TT-BXD

10/3/2016

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và

quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

05/2016/TT-BXD

10/3/2016

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá

nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ban hành.

03/2016/TT-BXD

10/3/201

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Quy định về phân cấp

công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động

đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

09/2016/TT-BTC

18/1/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 Quy định về quyết toán dự án

hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

08/2016/TT-BTC

18/1/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quản lý,

thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

23/2015/TT-BKHĐT

21/12/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

19/2015/TT-BKHĐT

27/11/2015

Thông tư  số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định

chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà

thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

 11/2015/TT-BKHĐT

27/10/2015 

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết

việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh do

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

10/2015/TT-BKHĐT

26/10/2015

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết

về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ban hành.

05/2015/TT-BKHĐT

16/6/2015

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Quy định chi tiết

lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư ban hành.

03/2015/TT-BKHĐT

6/5/2015

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Quy định chi tiết

lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

 01/2015/TT-BKHĐT

 14/2/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 quy định chi tiết

lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ

tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

59/2015/NĐ-CP

18/6/2015

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư

xây dựng.

46/2015/NĐ-CP

12/5/2015

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng

và bảo trì công trình xây dựng.

32/2015/NĐ-CP

25/3/2015

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư

xây dựng

37/2015/NĐ-CP

22/04/2015

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng

 

 

 

 02/2015/TT-BKHĐT

16/4/2015

Hướng dẫn công bố thông tin công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ

sở hữu

63/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn

nhà thầu

50/2014/QH13

18/6/2014

Luật xây dựng 2014

207/2013/NĐ-CP

11/12/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày

07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong xây dựng

206/2013/NĐ-CP

09/12/2013

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

 

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số

71/2013/NĐ-CP

98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Quy định v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc kinh doanh bo him, kinh doanh x s

71/2013/NĐ-CP

11/07/2013

Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

35/2013/QĐ-TTg

07/06/2013

Ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

76/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số

61/2013/NĐ-CP

26/05/2013

Về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

43/2013/QH13

26/1/2013

Luật đấu thầu 2013 

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

QUẢNG CÁO