Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
4.png2.png3.png4.png5.png6.png
Hôm nay50
Hôm qua679
Tuần này1469
Tháng này9412
Toàn bộ423456

Đang truy cập

4
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

24/2019/TT-BTC

22/4/2019

Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày

11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức

sử dụng xe ô tô

17/2019/QĐ-TTg

8/4/2019

Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động

thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp

đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu

04/2019/NĐ-CP

11/01/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành

 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

122/2017/NĐ-CP

13/11/2017

Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung 

đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với

doanh nghiệp kinh doanh xổ số, sở giao dịch chứng khoán và trung tâm

 lưu ký chứng khoán Việt Nam

94/2017/NĐ-CP

10/8/2017

Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn 

thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại

28/2017/TT-BTC

12/4/2017

Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

147/2016/TT-BTC

13/10/2016 Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

27/2016/TT-BLĐTBXH

01/9/2016

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện

chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty

TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

04/2016/NĐ-CP

06/1/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 23/6/2009

của Chính phủ qy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

97/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại

doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

32/2015/QĐ-TTg

04/8/2015

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý,

sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty

TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

112/2014/TT-BTC

19/8/2014

Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

07/2014/TT-BNV

 29/8/2014

Thông tư 07/2014/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về hướng dẫn

Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

63/2014/NĐ-CP

26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

01/2014/TT-BTTTT

20/02/2014

Thông tư 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 quy định chi tiết về

ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

19/2014/NĐ-CP

14/03/2014

Nghị định 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 ban hành điều lệ mẫu của

công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

 01/2014/TT-BTC

 02/01/2014

Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với

doanh nghiệp kinh doanh xổ số

43/2013/QH13

26/11/2013 Luật đấu thầu

 158/2013/TT-BTC

13/11/2013

Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn một số nội dung

về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp

do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

08/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành

các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

 141/2013/TT-BTC

 16/10/2013

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành NĐ số

92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số

điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Thuế GTGT

18/2013/TT-BLĐTBXH 

 09/9/2013

Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động,

tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV

do nhà nước làm chủ sở hữu

 19/2013/TT-BLĐTBXH

 09/9/2013

Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương,

thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch

công ty, KSV, TGĐ hoặc GĐ, P. TGĐ hoặc PGĐ, KT trưởng trong công ty

TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

975/QĐ-UBND-HC

 01/10/2013 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh Đồng Tháp

98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Quy định v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc kinh doanh bo him, kinh doanh x s

512/UBND-KTTH 

 26/08/2013

Công văn số 512/UBND-KTTH về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

10/2013/TT-BXD

25/07/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

78/2013/NĐ-CP

17/7/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập

71/2013/NĐ-CP

11/07/2013

Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

35/2013/QĐ-TTg

07/06/2013

Ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

76/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số

61/2013/NĐ-CP

26/05/2013

Về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

QUẢNG CÁO