Từ ngày: 09/02/2023 đến ngày 15/02/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 122.638 vé. Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 56.400.700.000 đồng. Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: Tây Ninh

Công bố thông tin năm 2023

1. Thông tin về doanh nghiệp và điều lệ Công ty 2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm 3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm 4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm 6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hàng năm 8. Các thông tin công bố bất thường

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2022

1. Thông tin về doanh nghiệp và điều lệ Công ty 2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm 3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm 4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm 6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hàng năm 8. Các thông tin công bố bất thường...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2021

1. Thông tin về doanh nghiệp và điều lệ Công ty 2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm 3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm 4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm 6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hàng năm 8. Các thông tin công bố bất thường...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2020

1. Thông tin về doanh nghiệp và điều lệ Công ty 2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm 3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm  4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm 6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hàng năm 8. Các thông tin công bố bất thường...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2019

1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 -  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 1) - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 2) 3.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp 4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2018

1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 1)        - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 2) 3.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp 4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2017

1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp        2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất 5. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 7. Báo cáo...

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2016

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 2016 Báo cáo quyết toán năm 2016 Kế hoạch đổi mới năm 2016 Phân phối lợi nhuận năm 2016 Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 Lương, thưởng năm 2016 Đánh giá doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 Hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015 Tiền lương, thưởng 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 Kế hoạch đổi mới năm 2015

Xem thêm