Công bố thông tin năm 2023

1. Thông tin về doanh nghiệp và điều lệ Công ty

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm

3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm

6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm

7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hàng năm

8. Các thông tin công bố bất thường

Các tin khác