Đảng bộ cơ sở Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ hàng năm Đảng ủy tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đến 100% đảng viên và người lao động.

Ngoài ra, Đảng ủy còn phát động cho đảng viên, người lao động đăng ký phấn đấu và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; bên cạnh quán triệt các chi bộ tổng hợp theo dõi và xem đây là tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên hàng năm; nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo, mô hình thiết thực hiệu quả của các Phòng chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao như: Phong trào “Tiết kiệm chi phí”, “Nêu cao tính trung thực, trách nhiệm”; “Xây dựng quy trình công tác”, “Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử”,…

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên và người lao động được nâng lên; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; nhiều tấm gương lao động tận tụy, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy ban nhân Tỉnh giao, góp phần vào sự duy trì ổn định và phát triển của Công ty.

Với những kết quả đạt được và cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế đã mang lại hiệu quả; Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận và khen thưởng là Đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 theo Quyết định số 58-QĐ/ĐUK, ngày 07/4/2021.

Thanh Lộc

Các tin khác