Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019).

            Thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

            Thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” đến cán bộ đảng viên và người lao động Công ty.

           Thứ haiđối với cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, người đứng đầu các phòng, văn phòng trực thuộc cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp ổn định và bền vững; phát huy trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với người lao động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

           Thứ ba, đối với cán bộ đảng viên, người lao động phải tự rèn luyện phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

          Với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công việc của cán bộ đảng viên và người lao động, tin rằng Đảng ủy Công ty triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra./.

Thanh Lộc

Các tin khác