Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 đến toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên và người lao động Công ty được nghe đồng chí Dương Hồng Xia, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

– Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Dương Hồng Xia phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đánh giá cao ý thức học tập nghiêm túc cán bộ đảng viên và người lao động; chỉ đạo cấp ủy, căn cứ chương trình, kế hoạch của cấp trên, vận dụng thực hiện phù hợp tình hình thực tế tại Công ty; đồng thời, linh hoạt vận dụng sáng tạo các giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo chuyên đề năm 2019 để bổ sung, hoàn chỉnh các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của tập thể và cá nhân.

Qua việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 đã giúp toàn thể đảng viên và người lao động Công ty nắm vững, hiểu rõ và chấp hành tốt những chủ trương, quy định của Đảng, nội quy, quy định của Công ty, an tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thanh Lộc

 

 

 

 

 

 

Các tin khác