Hội nghị triển khai, quán triệt Cương lĩnh và một số quy định của Đảng.

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức triển khai quán triệt Cương lĩnh, một số quy định của Đảng đến toàn thể đảng viên và người lao động Công ty.

Tại Hội nghị, đảng viên và người lao động Công ty được nghe đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh quán triệt những nội dung chính của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh hiện nay và một số vấn đề trọng tâm về thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật của Đảng,…

Qua việc học tập, quán triệt Cương lĩnh, một số quy định của Đảng, đã giúp toàn thể đảng viên và người lao động Công ty nắm vững, hiểu rõ những nội dung chính của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và một số quy định của Đảng. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và người lao động Công ty ổn định, an tâm công tác, hạn chế tình trạng vi phạm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành đúng nội quy, quy chế của Công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Lộc

Các tin khác