Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 15/9/2022, số lượng giải trúng đã trả thưởng 127.690 vé , số tiền đã chi trả thưởng 56.262.200.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Lao động 2019
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật Dân sự 2015
69/2014/QH13 26/11/2014 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng 2014
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 2013