Từ ngày: 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 135.737 vé. Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 63.015.800.000 đồng. Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: An Giang
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Lao động 2019
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật Dân sự 2015
69/2014/QH13 26/11/2014 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng 2014
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 2013