Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 11/11/2021, số lượng giải trúng đã trả thưởng 77,877 vé , số tiền đã chi trả thưởng 39,610,000,000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
07/2012/QH13 18/06/2012 Luật phòng chống rửa tiền 2012
36/2005/QH11 14/06/2005 Luật thương mại 2005