Từ ngày 31/01/2020 đến ngày 06/02/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 164.037 vé, số tiền đã chi trả thưởng 73.298.400.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
48/2018/NĐ-CP 21/03/2018 Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
97/2017/TT-BTC 27/09/2017 Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
147/2016/TT-BTC 13/10/2016 Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ