Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 102.030 vé, số tiền đã chi trả thưởng 34.279.500.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Tây Ninh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
17/2019/QĐ-TTG 08/04/2019 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
48/2018/NĐ-CP 21/03/2018 Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 52/2016/NĐ-CP ban hành mới chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHHMTV do Nhà nước (NN) nắm giữ 100% vốn điều lệ