Từ ngày: 09/02/2023 đến ngày 15/02/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 122.638 vé. Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 56.400.700.000 đồng. Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: Tây Ninh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
22/2021/TT-BTC 22/03/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC Quy định về việc thành lập, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.
10/2020/TT-BTC 20/02/2020 Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước
15/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
45/2018/TT-BTC 07/05/2018 Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
138/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư 138/2017/TT-BTC về hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số