Từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021, số lượng giải trúng đã trả thưởng 99.979 vé , số tiền đã chi trả thưởng 46.827.700.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Kiên Giang
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
10/2020/TT-BTC 20/02/2020 Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước
15/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
45/2018/TT-BTC 07/05/2018 Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
97/2017/TT-BTC 27/09/2017 Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước