Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 102.030 vé, số tiền đã chi trả thưởng 34.279.500.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Tây Ninh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
97/2017/TT-BTC 27/09/2017 Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
01/2017/TT-BTNM 09/02/2017 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
147/2016/TT-BTC 13/10/2016 Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với ngưới lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
61/2016/TT-BTC 11/04/2016 Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoán lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp