Từ ngày: 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 135.737 vé. Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 63.015.800.000 đồng. Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: An Giang
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
97/2017/TT-BTC 27/09/2017 Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
01/2017/TT-BTNM 09/02/2017 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
47/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
147/2016/TT-BTC 13/10/2016 Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với ngưới lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
61/2016/TT-BTC 11/04/2016 Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoán lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp