Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021, số lượng giải trúng đã trả thưởng 96.320 vé , số tiền đã chi trả thưởng 44.661.400.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Tây Ninh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
112/2014/TT-BTC 19/08/2014 Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
141/2013/TT-BTC 16/10/2013 Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành NĐ số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT
19/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, KSV, TGĐ hoặc GĐ, P. TGĐ hoặc PGĐ, KT trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
18/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
76/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số
75/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định