Công bố thông tin năm 2016

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 2016

Báo cáo quyết toán năm 2016

Kế hoạch đổi mới năm 2016

Phân phối lợi nhuận năm 2016

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016

Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016

Lương, thưởng năm 2016

Đánh giá doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020

Các tin khác