Công bố thông tin năm 2017

1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

       2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

5. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

7. Báo cáo tài chính:

a. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

b. Báo cáo tài chính năm 2017

c. Kết quả giám sát, đánh giá doanh nghiệp:

06 tháng đầu năm 2017

Cả năm 2017

8. Báo cáo chế độ tiền lương, thường năm 2017

 

 

 

 

Các tin khác