Công bố thông tin năm 2018

1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 1)

       – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (điều chỉnh lần 2)

3.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

5. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

7. Báo cáo tài chính

a. 06 tháng đầu năm

b. Cả năm 2018

c. Kết quả giám sát, đánh giá doanh nghiệp:

06 tháng đầu năm

Cả năm 2018

8. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác